Toto Jr x Jazz – Stallion, 168cm, 2020 – Vimeo thumbnail